Proč sponzorské smlouvy ?

Sponzorskými smlouvami zajišťujeme potřebné finanční prostředky na realizaci námi podporovaných volnočasových aktivit pro školní mládež a dospělé. Vzor sponzorské smlouvy pro základní školy:  

 

            Sponzorská smlouva účelově vázaná

Touto sponzorskou smlouvou je poskytován finanční dar na přesně určený účel.

                                                        
Sponzorská smlouva

Smluvní strany
SRPŠ/ŠKOLA    ………………………..          
sídlo  …………………………
Zastoupena: ………………………..
IČ:   .........................................
(dále jen "sponzor")

a

Spolek pro volný čas v Ostravě
se sídlem Václava Jiřikovského 23, Ostrava – Dubina, PSČ 700 30
IČ: 269 84 326
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 196429529/0300
zastoupené Ing. Jaroslavem Molou, předsedou spolku
(dále jen "obdarovaný")

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto sponzorskou smlouvu

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši           Kč, určené k realizaci projektových záměrů obdarovaného zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

2. Shora uvedená částka bude převedena na účet obdarovaného do ....... dnů od podpisu této smlouvy.

3. Sponzorský dar poskytuje sponzor obdarovanému dobrovolně.

4. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej pouze k účelu, k 
němuž byl poskytnut.

5. Sponzor má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití darů.

6. Sponzor má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 4 této smlouvy.

7. Obdarovaný může na základě rozhodnutí výkonného výboru nebo členské schůze dar vrátit sponzorovi v případě, že sponzor nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.

8. Další smluvní ujednání
................................................
................................................

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.


V Ostravě  dne .......................
 


 

Sponzor: ..................................................


 

 

 

Obdarovaný: ...................................................

Copyright © 2019 Spolek pro volný čas v Ostravě