O nás

Jsme účelový a nezávislý spolek občanů podporující projekty v oblasti dopravy a volnočasových aktivit pro školní mládež a dospělé v Ostravě. Spolek byl založeno v r. 2004 a za dobu své působnosti zrealizoval několik menších i větších projektů. Středem zájmu spolku byly a stále jsou aktivity směřující na investiční a provozní záležitosti k udržitelnosti projektu parkovacího centra a rozšiřování příležitostí pro školní mládež a dospělé v aktivním zapojení do volnočasových a vzdělávacích aktivit v Ostravě. Ve spolupráci s odbornými pracovníky ze soukromé a veřejné sféry a také za účasti občanů jako přímých účastníků a sponzorů jsou připravovány a realizovány společné projekty. 

image

AKTUALITY

Podporujeme projekt "Oddechový minipark na Dubině" 

Jsou to už tři roky, kdy byl společně s místními občany na Dubině projednán návrh projektu "Oddechový mimipark na Dubině", který je letos už podruhé navrhován paní Jarmilou Šrámkovou  v rámci  projektu "náš JIH". Návrh projektu se stejně jako loni dostal do závěrečného kola hlasování o nejúspěšnější projekt městských částí Dubina a Bělský les. V loňském roce získal přes 500 hlasů a umístil se na 2. místě za velmi pěkným projektem "Park u smyčky tramvají", který však dosud ještě nebyl realizován.

Do závěrečného kola hlasování se dostalo opět  7 projektů z městských částí Dubina a Bělský Les a realizován bude samozřejmě projekt s nevětším získaných hlasů. Proto Vám předem děkujeme za udělení hlasu dlouhodobě podporovanému projektu našim spolkem  "Oddechový minipark na Dubině", který nám rozšíří tolik potřebnou zeleň v našem sídlištním bloku Dubina. 
 

Hlasování probíhá na stránkách společně tvoříme náš JIH, viz odkaz. Děkujeme všem za případnou podporu uvedeného projektu, který nám rozšíří tolik potřebnou zeleň v našem sídlištním bloku Dubina.    

image

Závorový systém v garážích je od 16. 8. 2022 aktivní 

Nový závorový systém v garážích ONLINE PARKING HYPERMAKET ALBERT OSTRAVA DUBINA bude spuštěn na denní směně dne 16. srpna 2022. Pokud jste si ještě nevyzvedli čipovou kartu pro vjezd do garáží, učiňte tak nejdříve 16. 8. 2022 a 17.8. 2022, vždy od 7:00 hod. do 18:00 hod. Pokud si nebudete moci v uvedenou dobu čipovou kartu vyzvednout, napište mi kdy Vám to vyhovuje si ji převzít, přenechám Vám čipovou kartu u obsluhy vrátnice.

image

NOVINKY Z GARÁŽÍ ONLINE PARKING HYPERMARKET ALBERT OSTRAVA DUBINA  

Informace k provozním podmínkám závorového systémuOd začátku června byla konečně dokončena stavba závorového systému, která má zamezit vjezdům aut bez smluvního parkování v rezidentních sektorech B a C garáží. V poslední době obsluha vrátnice častěji upozorňuje řidiče nejen na nesprávný vjezd do garáží za účelem nákupu v Albertu, ale také z důvodu provádění údržby svého vozidla v garážích. Nový závorový systém proto určitě přispěje ke zvýšení ostrahy hlídaného parkoviště garáží ONLINE PARKING ALBERT.

Vjezd do garáží bude umožněn všem smluvním parkujícím zákazníkům s auty a motocykly v sektorech B a C a dočasně i v sektoru A, a to prostřednictvím čipové karty. Čipová karta se bude přikládat při vjezdu vozidla k čtečce karet umístěné na čelní straně buňky vrátnice garáží. Po přiložení karty dojde k načtení zákaznické čipové karty - na jméno a otevření vjezdové závory. Po uskutečnění průjezdu vozidla indukční smyčkou na komunikaci vrátnice buňky, dojde k uzavření závory.  Při výjezdu už není nutné přikládat čipovou kartu,  neboť na výjezdové straně na komunikaci jsou umístěny dvě indukční cívky, jedná pro otevření závory - nájezd na smyčku bude vyznačen žlutou čárou na komunikaci  a druhou zajišťující uzavření závory po projetí vozidla (stejná funkce smyčky jako při vjezdu).

Vzhledem k tomu, že podél komunikace do podzemních garáží není a  ani v současné době se naplánuje nový chodník (vrátnice garáží je totiž povolena místním stav. úřadem jako dočasná stavba), na výjezdové straně komunikace podél buňky vrátnice bude nově vyznačena pěší cesta do a z garáží. Výjezdová závora nezasahuje do pěší cesty u vrátnice a bude vyznačena piktogramy chodce.  

V současné době je připravována drobná úprava komunikace pro nalepení piktogramů chodců. 
V průběhu července Vám budou předávány zákaznické čipové karta na jméno za vratnou zálohu ve výši 50,-Kč. 
 

 

VOLNÝ ČAS

Volnočasové sportovní aktivity 

V současné době se SPOLEK  zaměřuje na vytipované sportovní aktivity, které mají zlepšit tolik diskutovaný životní styl dětí, mládeže a dospělých. Informační technologie jsou dnes pro nás sice nepostradatelným pomocníkem ve všech činnostech, ale zároveň v posledních letech mají negativní dopady při jejich příliš velkém užívání, tj. např. počítačových her a sociálních sítí. V rámci našeho účelového SPOLKU proto tímto chceme přispět podporou a organizováním níže uváděných aktivit:

- pěší turistika – formou skupinových lektorských kurzů v Nordic Walking, viz odkaz a společných výletů za poznáním s komentovanými prohlídkami zajímavých míst,
- inline bruslení, výlety na kolech a koloběžkách,
- sjíždění řek na člunech, kánoích a Paddleboardech a
- snowboarding a lyžování na horách včetně běžkování. 
     

Hlavním iniciátorem uváděných aktivit je předseda SPOLKU, který bude postupně dle zájmu, zejména účastníků projektu a podporovatelů SPOLKU, organizovat jednotlivé menší akce „Aktuálními pozvánkami“. Větší volnočasové aktivity formou projektů s podporou veřejných dotací, jak byly SPOLKEM realizovány v dřívějších letech, se u těchto aktivit nepočítá.  

image
image

BYDLENÍ

ODDECHOVÝ MINIPARK NA DUBINĚ  

image

Anotace návrhu

Stávající sportovní hřiště na Dubině má největší asfaltovou plochou na sídlišti obytných bloků ulic Jana Škody a Václava Jiříkovského na Dubině. Vzhledem k tomu, že zpevněná plocha hřiště je značně zdevastovaná, navrhujeme regeneraci této plochy na „Oddechový mini park na Dubině“ (dále jen mini park).

Popis návrhu

Asfaltovou plochu hřiště o rozloze 1 793 m2 se navrhuje odstranit, následně zatravnit a doplnit vhodnou výsadbou listnatých stromů, s cílem proměny na zelený mini park. Podněty a nápady pro celkovou podobu mini parku byly veřejně projednávány na otevřené schůzce s občany. Pro pasivní odpočinek všech občanů bude sloužit nový trávník pokrývající podstatnou část parku, výsadba nových 10 ks listnatých stromů a 5 relaxačních laviček vhodně rozmístěných  v mini parku. 

Jak využijí mini park místní občané

Nový mini park nabídne místním obyvatelům ze sídliště Dubina možnosti pasivního odpočinku. Projekt podporuje výsadbu tolik potřebné zeleně na sídlišti, vytváření stinných míst v letních perných dnech a ve vetší míře zajistí zachycení deštivé vody pro navýšení hladiny spodní vody.  

Místo realizace mini parku

Místo realizace projektu parku se nachází na pozemku katastrálního území Dubina u Ostravy, číslo parcely 71/85, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen do správy městského obvodu Ostrava JIH.  Projekt mini parku je umístěn ve vnitrobloku domů ulic Václava Jiříkovského čís. p. 36 – 42 a Jana Škody čís. p. 8 – 12, naproti sportovního hřiště Integrovaného výjezdového centra Ostrava JIH, viz FOTO  1 a 2 mapa a grafický nákres  projektu. 

image

PARKOVÁNÍ

ONLINE PARKOVACÍ ZÓNY MĚSTA OSTRAVY

V rámci projektu ONLINE PARKOVACÍH ZÓN MĚSTA OSTRAVY (dále jen projekt) je připravována nová aplikace onlineparking.cz (dále jen aplikace) k rozšiřování možností parkování pro stále narůstající počet aut. Aplikace má nabídnout online sdílení aktuálně uvolněných vyhrazených parkovacích stání (VPS) jejich uživatelům v uličním prostoru, na parkovištích a garážích a nově také legalizovat „dočasné parkování“ před parkovacím/garážovým místem. Snadnou registrací do aplikací bude možné navyšovat počet uživatelů VPS dle stanovených smluvních podmínek, čímž se několika násobné zvýší využití stávajících VPS pro krátkodobé i dlouhodobé parkování.  Aplikace sníží požadavky záboru zeleně v intravilánu měst, ke kterému nyní často dochází v zájmu uspokojení vysoké poptávky motoristů po parkovacích místech v blízkosti jejich bydliště.

image

Čím aplikace zlepší podmínky parkování ? 

1) Pro motoristy: nabízí příležitosti získání tolik poptávaného motoristy VPS v blízkosti jejich bydliště, informace o volných parkovacích stáních (PS) a o krátkodobém parkování na VPS.    

2) Pro samosprávu: bez investic navýšení nabídky PS pro motoristy v intravilánu měst, zvýšení příjmů z parkování, zejména z VPS a nově z tzv. „dočasného parkování“, viz dále.

image

Jak aplikace zlepší parkování ?

1)  Aplikace eviduje poptávku občanů po VPS  a následně po schválené  pasportizaci PS místním silničním úřadem, stanoví max. počet 1 – 4 VPS v uličním prostoru, který nebude omezovat parkování na bezplatných PS. Aplikace může po dohodě provádět elektronickou aukci na roční nájem VPS. 
V zájmu snížení nájmu, nájemce/uživatel prostřednictvím aplikace nabízí parkování na svém VPS dalším motoristům v době, kdy jej nevyužívá.

2)  Aplikace eviduje aktuálně volná VPS jejich uživateli a nabízí/sdílí je dalším motoristům uživatelům aplikace k parkování dle sml. podmínek. Příjem ze sdílení VPS aplikace vrací dle stanovených smluvních podílů uživateli VPS a vlastníkovi/provozovateli garážového VPS.

Před garážovými vraty případně VPS, nejsou-li omezováni ostatní účastníci silničního provozu na místní/účelové komunikaci, s povolením uživatele garážového nebo VPS, umožnit tzv. „dočasné krátkodobé parkování“. Příjem z takového parkování aplikace řeší stejně jako u sdílení. Aplikace opět počítá s dělením příjmu z  „dočasného krátkodobého parkování“ mezi uživatelem garážového nebo VPS  a nově také vlastníkem místní nebo účelové komunikace obsazené vozidlem „dočasného krátkodobého parkování“. Využití pozemků v rámci tzv. „dočasného krátkodobého parkování“ bude řešeno novými smluvní podmínkami.  

Poznámka:  sdílené parkování a také „dočasné krátkodobé parkování“ před garážovými nebo VPS není mezi motoristy žádnou novinkou, děje se však jen mezi známými, kteří spolu komunikují a pravidla tohoto způsobu parkování si stanovují sami. Není pochyb o tom, že tento způsob parkování nám dokáže pomoci navýšit nabídku PS v blízkosti bydliště mnoha motoristů (a to bez investic) a také nově vytvářet tolik potřebné finanční zdroje pro veřejnou i soukromou správu na obnovu parkovací infrastruktury.

image
image
image

KONTAKT

image

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

 Telefon
+420 607 825 600

 Email
osvolnycas@seznam.cz

Adresa kanceláře spolku
Horní 283/87, Ostrava - Dubina, 700 30